Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Utworzono dnia 20.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce w związku z postępowaniem Sądu Rejonowego w Przemyślu w sprawie zmiany opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, poszukuje kandydata/kandydatki na objęcie funkcji opiekuna prawnego.


 

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej


 

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych, nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może jedynie dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

Sąd ustanawia dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony interesów osobistych i majątkowych tej osoby, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.


 

Wymagania stawiane kandydatom:


 

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia.


 

Wynagrodzenie


 

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


 

Wymagane dokumenty:


 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 

Swoją kandydaturę należy zgłosić do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce w formie papierowej na adres: Medyka 159, 37-732 Medyka lub elektronicznej na adres e – mail: gops@medyka.itl.pl


 

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1359).


 

Dodatkowych informacji udzielają:

Patrycja Obłoza – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce

tel. 16 671 53 75 w. 23

Medyka, dnia 19.01.2020 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 54

W poprzednim tygodniu: 67

W tym miesiącu: 54

W poprzednim miesiącu: 240

Wszystkich: 3134

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops