Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

na stanowiska urzędnicze i inne

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Nr 1/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 )

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce

ogłasza nabór

na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych


 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159, 37-732 Medyka
tel. 16 671-53-75


 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 )

Wymiar czasu pracy: cały etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2020 r.


 

 1. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

3a. jest obywatelem polskim,

3b. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3c. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3d. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

3e. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3f. cieszy się nieposzlakowaną opinią.


 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

4a. biegła znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407);

4b. preferowane wykształcenie na kierunku: zarządzanie i marketing, administracja, prawo;

4c.znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;

4d. znajomość zasad funkcjonowania zadań pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych;

4e. biegła obsługa pakietu Ms Office;

4f. znajomość programów komputerowych „ Świadczenia Wychowawcze -IZYDA ”;

4g.znajomoćś programu komputerowego „ Świadczenia Dobry Start – MINERWA”

4h.umiejętność obsługi aplikacji CAS , portalu Emp@tia;

4i. kreatywność, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

5a. przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami,

5b. wprowadzanie wniosków, przygotowywanie informacji, tworzenie projektu decyzji, list wypłat w systemie informatycznym do obsługi świadczeń wychowawczych oraz świadczeń Dobry Start,

5c. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania dokumentacji i jej weryfikacji niezbędnej dla ustalenia prawa do świadczeń, w tym obsługa portalu Emp@tia,

5d. wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń,

5e. przygotowywanie informacji i projektów decyzji administracyjnych;

5f. sporządzanie list wypłat świadczeń;

5g. prowadzenie teczek świadczeniobiorców, pełnej dokumentacji związanej z ustaleniem i wypłata świadczeń,

5h. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń;

5i. uzgadnianie wydatków, kosztów obsługi, planu finansowego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń Dobry Start.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

6.a. stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej, obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach.

6.b. biuro usytuowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce.

6.c. praca w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

6.d. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz.936 z późń. zm.) oraz Zarządzenie Nr 3/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce .

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 2. Wymagane dokumenty:

9a. list motywacyjny;

9b. życiorys (CV);

9c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

9d. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

9e. kserokopie świadectw pracy;

9f. oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego;

9g. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9h. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

9i. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9j. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);

9k. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 . poz. 1781)

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

10a. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 30 marca 2020 r. do godz. 14.00 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159, 37-732 Medyka w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce".

10b. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10c. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

10d. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych;

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.


 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Medyce, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Medyce oraz Urzędu Gminy w Medyce.


 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce (GOPS), reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, z siedzibą: Medyka 159, 37-732 Medyka, tel. 16 671-53-75.

 2. W GOPS wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym jest możliwy kontakt za pomocą adresu: rodo_medyka@medyka.itl.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie określonym art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana dowolnym czasie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani ujawniane innym podmiotom. Informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania będzie udostępniania na stronie BIP Urzędu Gminy Medyka, oraz na tablicy ogłoszeń GOPS i Urzędu.

 6. Dane osobowe osób przyjętych do pracy odkładane będą do akt osobowych i przetwarzane według odrębnych przepisów wynikających z prawa pracy, natomiast dane osób nieprzyjętych będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, a także w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

 8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 116 ustawy o pomocy społecznej jest niezbęde, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pani/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.

 10. GOPS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops