Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 +

O G Ł O S Z E N I E ! ! ! - Program "Rodzina 500 +"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane elektronicznie od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, portal PUE ZUS), natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. bezpośrednio w ośrodku (od poniedziałku do czwartku).

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019r.:

1. Rodzic dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

2. Rodzic dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka, który ma obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r., powinien złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r. r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Jeśli  wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne:

Świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 będzie przyznane do 31 maja 2021r.

 

Zmiany w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Brak kryterium dochodowego - od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Brak wymogu ustalenia alimentów - od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Od 1 lipca 2019r. będzie obowiązywał 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dziecko, tak, aby powyższe prawo obowiązywało od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka w przypadku śmierci rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego dziecka, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego dziecka, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. W celu zachowania ciągłości świadczenia rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego z opiekunów.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw po dniu 30 czerwca 2019 r.

Rodzina 500+” w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500+ jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu zapobieganie niedopuszczalnym sytuacjom pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Ogólne zasady

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa rodziców. W dalszej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Przykłady:

1) Jeżeli cała rodzina (rodzice wraz z dziećmi) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa danego kraju.

2) W przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonują działalność zawodową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, a dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego, ma ustawodawstwo kraju, w którym pracują rodzice. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych za granicą będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce, w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

3) Jeżeli jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi nie pracuje zawodowo i mieszka wraz z dziećmi w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo zagraniczne. Polska, jako państwo drugie w kolejności, może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

4) W przypadku zatrudnienia rodziców w dwóch różnych państwach (np. ojciec pracuje za granicą, a matka w Polsce), brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. Jeśli dzieci przebywają w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus oraz bezpośrednio w: 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce,

Medyka 159,

Tel. ( 16) 671-53-75.

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops