Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione

  • osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina i osoby wspólne zamieszkujące nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych należy skierować do pracownika socjalnego z danego rejonu, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki w domu klienta na terenie gminy Medyka.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

  • opiece higienicznej

  • zaleconej przez lekarza pielęgnacji

  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

ODPŁATNOŚĆ USŁUGI OPIEKUŃCZE 2021 rok.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

 

osoby w rodzinie

 

do 701 zł = 100 %

 

nieodpłatnie

 

nieodpłatnie

 

 

powyżej 701, zł do 792,50-, zł

 

3 % = 0,79 zł

 

5 % = 1,32 zł

 

 

powyżej 792,50-, zł do 951,00-, zł

 

5 % = 1,32 zł

 

10 % = 2,64 zł

 

 

powyżej 951,00-, zł do 1.109,50-,zł

 

10 % = 2,64 zł

 

15 % = 3,97 zł

 

 

powyżej 1.109,50-, zł do 1.268,00-, zł

 

15 % = 3,97 zł

 

20 % = 5,29 zł

 

 

powyżej 1.268,00-, zł do 1.426,50-, zł

 

20 % = 5,29 zł

 

25 % = 6,61 zł

 

 

powyżej 1.426,50-, zł do 1.585,00-, zł

 

25 % = 6,61 zł

 

35 % = 9,25 zł

 

 

powyżej 1.585,00-, zł do 1.743,50-, zł

 

35 % = 9,25 zł

 

45 % = 11,90 zł

 

 

powyżej 1.743,50-, zł do 1.902,00-, zł

 

45 % = 11,90 zł

 

55 % = 14,54 zł

 

 

powyżej 1.902,00-, zł do 2.060,50-, zł

 

55 % = 14,54 zł

 

65 % = 17,19 zł

 

 

powyżej 2.060,50-, zł do 2.219,00-, zł

 

65 % = 17,19 zł

 

75 % = 19,83 zł

 

 

Powyżej 2.219,00-, zł

 

 

100 % = 26,44 zł

 

 

100 % = 26,44 zł

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Ośrodek pomocy społecznej przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej (Dz.U.2005.189.1598) z dnia 30 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagający specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

 

Usługi te obejmują następujący zakres:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

  • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w tym,:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d ) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e ) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe,

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4 ) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a ) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier

architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzami domu,

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

 

ODPŁATNOŚĆ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2019 rok.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

 

osoby w rodzinie

 

do 701 zł = 100 %

 

nieodpłatnie

 

nieodpłatnie

 

powyżej 100 % do 132,5 %

powyżej 701-, zł do 928,83-, zł

 

1,5 %

 

3,5 %

 

powyżej 132,5 % do 165 %

powyżej 928,83-, zł do 1.156,65-, zł

 

3 %

 

7 %

 

powyżej 165 % do 187,5 %

powyżej 1.156,65-, zł do 1.314,37-,zł

 

5 %

 

11 %

 

powyżej 187,5 % do 220 %

powyżej 1.314,37-, zł do 1.542,20-, zł

 

7 %

 

15 %

 

powyżej 220 % do 237,5 %

powyżej 1.542,20-, zł do 1.664,88-, zł

 

11 %

 

20 %

 

powyżej 237,5 % do 255 %

powyżej 1.664,88-, zł do 1.787,55-, zł

 

15 %

 

25 %

 

powyżej 255 % do 265 %

powyżej 1.787,55-, zł do 1.857,65-, zł

 

22,5 %

 

32,5 %

 

powyżej 265 % do 275 %

powyżej 1.857,65-, zł do 1.927,75-, zł

 

30 %

 

40 %

 

powyżej 275 % do 282,5 %

powyżej 1.927,75-, zł do 1.980,33-, zł

 

45 %

 

55 %

 

powyżej 282,5 % do 290 %

powyżej 1.980,33-, zł do 2.032,90-, zł

 

60 %

 

70 %

 

powyżej 290 % do 310 %

powyżej 2.032,90-, zł do 2.173,10-, zł

 

75 %

 

85 %

 

powyżej 310 % do 330 %

powyżej 2.173,10-, zł do 2.313,30-, zł

 

90 %

 

100 %

 

Powyżej 330 %

powyżej 2.313,30-, zł

 

 

100 %

 

100 %

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops