Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Od 1 stycznia 2019 r.  karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względy na ich wiek w chwili składania wniosku. Warunek: rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu.


Prawo do posiadania Karty przysługuje również dzieciom:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
• bez ograniczeń wiekowych -  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warynki.

Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

• osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością określoną w przepisach prawa lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkom jego rodziny, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminy ważności karty:

• bezterminowo: rodzice, przez których rozumie się również rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;
• do ukończenia 18 roku życia: dzieci;
• do osiągnięcia maksymalnie 25 roku życia: dzieci uczące się w szkole lub szkole wyższej;
 na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności: dzieci, które po ukończeniu 18 roku życia nie kontynuują nauki a posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• na czas wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cudzoziemcy.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny  wielodzietnej. Karta jest przyznawana również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej lub transportowej na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dokumenty jakie należy przedstawić składając wniosek o przyznanie Karty


W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy dodatkowo przedłożyć:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –  oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL , składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się także oryginały lub odpisy następującuch dokumentów:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

Ponadto w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza w/w dokumentami, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Składając wniosek o wydanie duplikatu należy przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Medyce nr rachunku 30 9113 0004 2001 0011 4664 0001 z dopiskiem wydanie duplikatu karty.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

Wnioski można składać

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce pok. nr 1, 37-732 Medyka 159

tel. 16 671-53-75

lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl)

 

Dodatkowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na poniższych stronach internetowych:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops