Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje, służby społeczne. Należą do nich m.in.: policja, prokuratura, pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej), Gminne Komisje ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, służba zdrowia, oświata. Na terenie gminy przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842) zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

-jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

-Policji,

-oświaty,

-ochrony zdrowia

-organizacji pozarządowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny  zapewnia kompleksową pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc w drodze wysłuchania i wsparcia osób dotkniętych przemocą, informowania o możliwościach uzyskania pomocy, kontaktowania osoby dotkniętej przemocą z odpowiednimi specjalistami, wspólnego opracowywania, wdrażania i monitorowania realizacji planu pomocy.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W dniu 12 lipca 2011 r. Rada Gminy Medyka podjęła uchwałę Nr VIII/51/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dnia 9 grudnia 2011 r. został powołany przez Wójta Gminy Medyka Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:

 

1. Przewodniczący Zespołu: Pani Janina Winnicka-Kulaszka – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Medyce

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Pani Patrycja Obłoza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

3. Sekretarz Zespołu: Pani Kinga Krzywonos – Wojtyczka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

4. Pani Sylwia Szczygieł – Chomik – Gimnazjum w Medyce

5. Pan Waldemar Kolczak – Komisariat Policji w Medyce

6. Pani Teresa Porada – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Medyce „Hipokrates”

7. Pani Agnieszka Dudek – Sąd Rejonowy w Przemyślu

8. Pani Alicja Sajdak – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

9. Pani Teresa Pawłucka – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

 

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie."

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" cz. A przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje, że działania pomocowe nie są uzależnione od zgody osoby doznającej przemocy i tej zgody nie wymagają, dlatego m.in. żaden z formularzy "Niebieskich Kart" nie wymaga podpisu osoby podejrzanej o doznawanie czy stosowanie przemocy w rodzinie. Rozpoczęcie procedury "Niebieskie Karty" nie wymaga, więc akceptacji osoby co, do której istnieje podejrzenie, że  doznaje przemocy w rodzinie! Tym samym uwydatniony został fakt, że przemoc w rodzinie nie jest tzw. "sprawą rodzinną", a przestępstwem ściganym z urzędu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Urząd Gminy Medyka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Medyka" został zrealizowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Więcej informacji na stronie www.medyka.itl.pl/gops